АЛКАЛОИД

гетероциклическое соединение
алкалоиды - щелочеподобные соединения.
атропин. | пилокарпин.
кофеин. | ксантин.
кодеин. | теобромин.
морфин. | платифиллин.
кокаин. новокаин. | стрихнин.
никотин. | берберин.
папаверин. | мускарин.
хинин. | колхицин.
эфедрин.

Синонимы:
n-метилцитизин, абротанин, аджмалицин, адлумидин, адлумин, азарин, аймалин, аймалинин, аймалицин, аконилин, аконин, аконитин, акроницидин, акроницин, актинодафнин, актумин, акуаммигин, акуаммилин, акутумин, алгинин, аллокриптонин, алоин, альстонилин, альстонин, аманитин, амигдалин, амлюдендрин, аммодендрин, анабазин, анагирип, анатабин, ангаламин, ангалидин, ангалин, ангалонидин, ангалонин, ангидродегидрохелидонин, ангидродидегидрохелидонин, ангидролупинин, ангидроплатипецин, ангидропротопин, ангидротетрагидрометилкриптонин, ангидроэкгогин, аннотинин, анолобин, анонаин, анониин, антиарин, антраноилликоктонит, апоатропин, аповеллозидин, аповеллозол, аповеллоизин, апоконессин, апоморфин, апонарцеин, апореидин, апореин, апорфин, апохинамин, апохинидин, аралин, арахин, арборинит, аргемонин, аргентамин, арекаидин, арекаин, ареколидин, ареколин, арецин, арибин, аристолохин, арицин, арменавин, артаботринин, аспарагин, аспидозамин, аспидозин, аспидосперматин, аспидоспермин, атизин, атропамин, атропин, ауротензин, афиллидин, афиллин, ахиллеин, аяконин, аяцин, аяцинин, байкалеин, байкалин, банистерин, баптифилин, белладонин, бензоилэкгонин, бербамин, берберин, берберубин, бетоницин, бикукулин, бикукуллин, бикуцин, бикхаконитин, брактамин, брактеин, брахмин, бруцин, буксин, бульбокапнин, вазицин, валерил, валерин, вералозин, вералозинин, вератрамин, вератридин, вератрин, вератроил, вертицин, виридин, виридифлорин, витанин, воаканганин, вомицин, галантамидин, галантамин, галантин, галегин, галипин, галиподин, галиполин, галостахин, гармалин, гармалол, гармин, гелиотропин, гельземин, гельземинин, генезерин, генистеин, генцианин, гермерин, гермидин, герминалин, гернандезин, героин, герпестин, гетааконитин, гетератизин, гетизин, гигрин, гигролин, гидрастин, гидрокатарнин, гидрокотарнин, гидрокотилин, гидроксигидрастин, гиндарин, гиндаринин, гиндарицин, гиосциамин, гипафорин, гипоаконитин, гиппофиллантин, глауцин, гликоалкалоид, глютатион, гноскопин, голостахин, гомоизоаконитин, гомотермопсин, гомохелидонин, гопейн, горденин, грамин, гранатонин, гуваколин, гувацин, дамасценин, датурин, даурицин, дауцин, дафнин, дафнолин, дегидрокоридалин, дегидросангвинарин, декумбенин, декумбенсин, делартин, делатин, делькозин, дельсемин, дельсин, дельсонин, дельфамин, дельфелин, дельфизин, дельфинидин, дельфинин, дельфиноидин, демиссин, диацетилморфин, дигидроморфин, диктамнин, диоскорин, диптерин, дисиноменин, дихроидин, дихроин, доместицин, донаксарин, донаксин, евгенин, зигаденин, зонгорин, ибогаин, ибогин, иервин, изоаконитин, изоаммодендрин, изоболдин, изогермин, изодоместицин, изоиервин, изокорибульбин, изокорибульмин, изокоридин, изокорипальмин, изолобинин, изоморфин, изонервин, изоникотеин, изопельтьерин, изопилокарпин, изостемонидин, изоталатизидин, изотебаин, изотетраидрин, изофебрифугин, изофизостигмин, изохондродендрин, империалин, индаконитин, индикаин, индикамин, инканидин, инканин, интегерримин, иохимбин, йервин, йохимбе, йохимбин, казимироин, калабарин, каликантин, каликотомин, калькариппин, канадин, каннабин, капауридин, капауримин, капаурин, капноидин, капсаицин, караколин, карпаин, катидин, катин, катинин, каулофиллин, квебрахамин, квебрахин, келлин, кинапин, клаватин, клаватоксин, кодамин, кодеин, кодеинон, кокаин, коклаурин, кокулидин, кокусагин, кокусагинин, коллотурин, колоцинтид, колубрин, колумбамин, колумбин, колхамин, колхицеин, колхицерин, колхицин, компланатин, конволамин, конвольвин, конвольвицин, конгидрин, кондельфин, кониин, коницеин, конкусконидин, конкусконин, коноллин, консолидин, контизин, конхейрамидин, конхейрамин, конхинамин, конхинин, коптизин, кордрастин, корексимин, кориантедин, корибульбин, коридалин, коридин, корикавамин, корикавидин, корикавин, коринантеидин, коринантеин, коринантин, коринеин, корипальмин, коритуберин, корлумидин, корлумин, корнин, корнутин, котарнин, кофеин, криптонин, ксанталин, ксантеводин, ксантолин, ксантопикрит, куваколин, купреин, курарин, кусгигрин, кускамин, кусканоидин, кускгигрин, кусконидин, кусконин, куспареин, куспарин, лабурнин, лавданизин, лаверзин, ланделофамин, ланделофин, лантопин, лауданидин, лауданин, лауданозин, лаунобин, лауротетанин, леонтамин, леонтидин, леонурин, леонуринин, лепидин, лептокладин, лецитин, ликаконитин, ликоктонин, ликонидин, ликоподин, ликоренин, ликорин, линделофамин, линделофин, лобеланин, лобеланинин, лобелин, лобенин, лобинанидин, лобинин, лотуридин, лотурин, лофофорин, луканин, лупинан, лупинидин, лупинин, лутенурин, лутидин, магноламин, магнолин, магнофлорин, маннит, маргозин, матрин, мезаконитин, мезембренол, мезембренон, мезембрин, мезкалин, мезоаконитин, мекондин, меконидин, меконин, меликопидин, меликопин, меликопицин, мелликтин, мескалин, метелоидин, метиланабазин, метиланатабин, метилизопельтьерин, метилликаконитин, метилликонитин, метиллпельтьерин, метилморфин, метилпельтьерин, метилпироллидин, метилцитизин, метоксихелидонин, микорин, микрантин, мимозин, миокарнин, митраверсин, митрагинин, митрафиллин, монокроталин, морфий, морфин, муавин, мукинин, мукунадин, мурицин, мурицинин, мускарин, нандинин, напеллин, наркотин, наркотолин, нарцеин, нарципоэтин, нарциссин, неолин, неопеллин, неопин, непеллин, нервин, нивалин, никотеин, никотеллин, никотианин, никотилен, никотин, никотирин, нимфеин, ноднарцеин, норарекаидин, норареколин, норгарман, норгиасциамин, норгиосциамин, норкокаин, норлобеланидин, норлобеланин, норнаркотин, норникотин, норсекуринин, норэкгонин, нуфаридин, нуфарин, нуцефирин, обскурин, оксиакантин, оксиберберин, оксинаркотин, оксисангвинарин, оксиспартеин, оксихелидонин, опианин, отосенин, пальматин, пальмитин, пальпатин, папаверамин, папаверин, параморфин, парицин, пахикарпин, певцеданин, пеганин, пеимин, пейнантин, пектенин, пеллетрин, пеллетьерин, пеллиторин, пеллотин, пелозин, пельтьерин, пеонин, пептотоксин, первин, перицин, пилозин, пилокарпидин, пилокарпин, пипелин, пиперин, пиптамин, пиптантин, пираконитин, пиретрин, пироллидин, пирурин, плантагонин, платифиллин, пороидин, порфироксин, порфиросксин, простефаин, протоберберин, протовератридин, протовератрин, протовератрия, протокурарин, протопапаверин, протопин, пруриенин, псевдоаконитин, псевдоанторин, псевдобруцин, псевдогермин, псевдоиервин, псевдокарпаин, псевдокодеин, псевдококаин, псевдоконгидрин, псевдоморфин, псевдопельтьерин, псевдопилокарпин, псевдоселагин, псевдостерин, псевдострихнин, псевдотропин, псевдоэфедрин, психотрин, пунарнавин, рабарбарин, раддеанин, раувольфин, раухимбин, реагенин, реадин, резерпин, ремерин, ренардин, репардин, ресцинамин, ретамин, ретикулин, ретрорсин, рианодин, риболинидин, ринкофиллин, ринхофиллин, рицинин, робустин, робустинин, ромбифолин, ротлерин, ротундифолин, рубиервин, рубииервин, рубипервин, рутакридон, рутамин, сабадиллин, сабадин, сабадинин, сабатрин, саламандрин, салицин, сальсолидин, сальсонин, сангвинарин, сапонин, саротамин, саротамнин, сарраценин, сасааконитин, сасаконитин, седамин, сединин, секуринин, семпервирин, сенецин, сенеционин, сенецифолидин, сенецифолин, септентрионалин, серпагин, серпин, синактин, синефрин, синоменин, ситостерол, скиммианин, скополамин, скулерин, смирновин, смирновинин, солангустин, соландрин, соланидин, соланин, соланокапсин, солапидин, соласодин, солацеин, сомнин, сомниферин, софокарпин, софорамин, софоридин, спартеин, спатулатин, специогинин, специозин, специофилин, специоцилиатин, специоципиатин, спигелин, стафанолин, стафизагрин, стафизин, стахидрин, стемонидин, стемонин, стефаглабрин, стефанин, стефарин, стилонин, стилопин, стипулатин, стрихнин, стрихницин, стрихнолин, струксин, супинин, сферофизин, талатизамин, талиглуцинон, талидезин, тализопин, таликлидин, таликлин, таликмидин, таликмин, таликминин, таликримин, таликсемин, таликсимидин, таликсин, таликтрин, таликтрисин, таликтрифолин, талисамин, талькарпин, тальмидин, тальмин, тальсимидин, тальсимин, тальфин, тальфлавидин, тацетин, тацеттин, тебаин, тебенин, тезин, теин, теобромин, теофиллин, термопсидин, термопсин, тетрагидрогармол, тетрагидроколумбамин, тетрагидрокоптизин, тетрагидропальматин, тетрагидроятроррицин, тетрандрин, тиглоидин, тинамилкокаин, тирамин, токсиферин, томатин, тортуозамин, трахелантамин, трахелантин, триакантин, тригонеллин, трилобин, тритопин, триходесмин, тропакокаин, тропидин, тропилиден, тропин, труксиллин, тубокурарин, тулипин, умбеллатин, умбеллиферон, унгеридин, унгерин, унгернин, унгминорин, унсевин, уралин, урари, фагарин, фебрифугин, физалин, физовенин, физостигмин, филлантин, фитолакцин, фитостерин, флиндерсин, флориданин, флуорокирин, фолимин, фритилларин, фумарин, хаплопин, хаплофин, хастацин, хатинин, хейрамин, хелеритрин, хелидолин, хелидонин, хелилутин, хелирубин, хигенамин, хидрангинин, хинамин, хинидин, хинин, хиноидин, хиноидон, хинотоксин, холеин, хондодендрин, хондодрин, хордеин, цевадиллин, цевадин, цефарантин, цефаэлин, цефелин, циклеанин, цикутин, цилластонин, циниамилкокаин, циноглосин, циноглоссеин, циноглоссин, циноктонин, цинхонамин, цинхонидин, цинхонин, цинхотин, цитизин, цитин, штернидин, штернин, эводимин, эвпаторин, эзерамин, эзеридин, эзерин, экгонин, эксцельзин, элатин, элеагнин, эльделидин, эльделин, эметамин, эметин, эпиберберин, эпистефанин, эргоалкалоид, эргобазин, эргозин, эргозинин, эргоклавин, эргокорнинин, эргокриптин, эргокриптинин, эргокристин, эргокристинин, эргометрин, эргонамин, эргоновин, эрготамин, эрготаминин, эрготин, эрготинин, эрготоксин, эризодин, эризопин, эритралин, эритратин, эритроидин, эритроксилин, эритрофламин, эритрофлеин, эфедрин, эхинатин, эхинопсин, эхитамидин, эхитамин, эхитенин, югландин, яборандин, яборидин, яборин, яванин, якобин, якодин, яконин, ялаппин, ямбозин, япаконитин, яторризин, ятрорризин, ятроррицин, ятрофинИдеографический словарь русского языка 

АЛКОГОЛЬ →← АЛИФАТИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

T: 0.340571621 M: 3 D: 3